Pocztylion Arka PPK

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Pocztylion Arka powstało w 2001 roku w wyniku połączenia funduszy PTE Pocztowo-Bankowego z Arka-Invesco PTE. Jego początki sięgają jednak 1998 roku, kiedy to Poczta Polska we współpracy z francuską grupą kapitałową BNP Paribas i BNP Paribas Assurance S.A. postanowiła zawiązać jedno z pierwszych w Polsce powszechnych towarzystw emerytalnych. Od początków swojego istnienia Pocztylion Arka PTE stawiało na zrównoważoną politykę inwestycyjną, czerpiąc z doświadczeń swoich międzynarodowych partnerów m.in. amerykańskiej grupy INVESCO. Reagując na dynamicznie zmieniające się potrzeby swoich klientów, firma zdecydowała się na poszerzenie swojej oferty. Do dobrze znanego Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego oraz Otwartego Funduszu Emerytalnego dołącza nowy produkt emerytalny - Pocztylion Arka PPK

Pocztylion Arka Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) są długoterminowym programem oszczędzania zaproponowanym i wspieranym przez rząd. System emerytalny w Polsce już od kilkudziesięciu lat boryka się z niskim przyrostem naturalnym i wzrastającą liczbą emerytów, a wprowadzane do tej pory zmiany okazywały się nieskuteczne. Należało zatem przemodelować go w taki sposób, by zachęcić pracowników do samodzielnego odkładania dodatkowych pieniędzy.

PPK automatycznie obejmą osoby w wieku od 18 do 54 lat, za które pracodawca odprowadza składki emerytalne, natomiast osoby, które ukończyły 55 rok życia, ale nie przekroczyły 70 lat będą mogły przystąpić do programu na wniosek. Pomimo powszechności zapisu do PPK, udział w programie jest dobrowolny - aby zrezygnować, będzie trzeba złożyć specjalny wniosek. Będzie on ważny jedynie 4 lata, dlatego też po upływie tego czasu rezygnację będzie trzeba złożyć ponownie.

Te osoby, które zdecydują się pozostać w programie będą posiadać specjalne konto PPK (np. w Pocztylion Arka PPK), na które będą wpływały składki z trzech źródeł - od pracodawcy, pracownika oraz budżetu państwa (a dokładnie z Funduszu Pracy). Podstawowa, obowiązkowa wpłata od pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika brutto. Dodatkowo będzie on miał możliwość opłacenia dobrowolnej składki w wysokości do 2,5% wynagrodzenia pracownika brutto. Docelowa wysokość wpłat pracownika wynosi 2%, jednak osoby zarabiające mniej niż 1,2 najniższego wynagrodzenia będą mogły obniżyć składkę maksymalnie do 0,5% wynagrodzenia brutto. Ustawodawca przewidział dopłaty z budżetu państwa w postaci wpłaty powitalnej (250 zł) oraz wpłaty corocznej (240 zł). Zebrany w ten sposób kapitał będzie inwestowany przez wybraną przez pracodawcę instytucję finansową.

Czas na wybór i podpisanie umowy z instytucją finansową, taką jak Pocztylion Arka PPK, będzie uzależniony od ilości pracowników. Przepisy ustawy zaczną zatem obowiązywać:

  • 1 lipca 2019 roku dla firm zatrudniający 250 osób i więcej,
  • 1 stycznia 2020 roku dla firm zatrudniających od 50 do 249 osób,
  • 1 lipca 2020 roku dla firm zatrudniających od 20 do 49 osób,
  • 1 stycznia 2021 roku dla pozostałych podmiotów.

Co trzeba wiedzieć o PPK w Pocztylion Arka?

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu produktami emerytalnymi, taki jak IKE, IKZE czy OFE, sprawiło, że Pocztylion Arka doskonale rozumie specyfikę Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zgodnie z ustawą, pieniądze zebrane w ramach programu powinny być lokowane w taki sposób, by wraz z wiekiem uczestników PPK ryzyko inwestycyjne malało. Właśnie taką politykę przyjął Pocztylion Arka PPK, który stara się osiągać jak najlepsze wyniki finansowe, przy rezygnacji z agresywnych działań inwestycyjnych. Jest to możliwe dzięki aktywnemu dostosowywaniu instrumentów finansowych do zmieniających się warunków rynku kapitałowego.